strzała

27 tekstów – auto­rem jest strzała.

Jest mnóstwo ko­lorów przy­jem­nych, ciepłych jas­kra­wych, które dają poczu­cie szczęścia, ale są dwa ko­lory, które nie wyob­rażają so­bie życia bez ciebie miano­wicie czar­ny i biały one sta­nowią Two­je życie, które­go niena­widzisz, bo Twe oczy są uza­leżnione od szczęśli­wych ko­lorów, które na­wet nie dos­trze­gają te­go, że istniejesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2014, 20:06

mówię to co myślę, a że ko­muś to szkodzi to nie mo­ja wi­na, że nie możecie się z tym pogodzić..;( 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2012, 21:20

Uwierz mi nie mam ser­ca wnios­ku­je to z te­go, że nie rusza mnie to co ro­bisz jak cię nie ma, czy jes­teś z inną czy sam, czy coś ci się stało czy nie...Nie.!! Ja po pros­tu nie czuje..;/ 

myśl • 7 lipca 2011, 17:25

Ty no­sisz w por­tfe­lu pieniądze- twój naj­większy skarb. Ja noszę zdjęcia blis­kich mi osób żywych lub mar­twych, bo oni są i będą moi je­dynym majątkiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 maja 2011, 17:14

Obo­je kocha­liśmy jed­no- " Zły Stan", ale siebie nie umieliśmy pokochać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2011, 20:00

pier­wsza kres­ka dzielo­na a Ty chłop­cze nie umiesz się zatrzymać.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 kwietnia 2011, 20:20

Je­go miłość dop­ro­wadza mnie do ta­kiego sta­nu, coś w rodza­ju ha­ju po heroinie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 marca 2011, 19:18

Te­raz nie wiem, które mo­je życie jest życiem, a które snem.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2011, 16:15

Uderz mnie moc­niej, żeby bo­lało, tak moc­no jak bo­lało two­je ser­ce prze­ze mnie, wy­bacz nie chciałam.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 marca 2011, 16:57

Po­gubiłam się w tłumie, z nim, z Tobą, rozumiesz?! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 marca 2011, 17:07
strzała

"Świat nigdy nie będzie taki sam."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

strzała

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność